Nettsøster

Det finnes veldig mange rare ting i snus, røyk og tobakk generelt.

 

Her kan du få svar fra Nettsøster om ting som har med skolehelsetjenesten å gjøre.
Du kan også sjekke ut Giftstoffer i røyk og snus ved klikke på ikonene.Hva er fokuset til skolehelsetjenesten?

Nettsøster sier:
- Fremme elevenes fysiske og psykiske helse
- Fremme gode og miljømessige forhold
- Forebygge sykdommer og skader

Hvilket arbeid gjør skolehelsetjenesten?

Nettsøster sier:
Blant annet:
- Helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov
- Forebyggende psykososialt arbeid
- Opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper
- Vaksinasjoner i henhold til det nasjonale "Barnevaksinasjonsprogrammet"
- Oppsøkende virksomhet med mer

Hvilke ansvarsområder har skolehelsetjenesten?

Nettsøster sier:
- Bidra som kunnskapsformidler
- Bidra til skolens rolle som oppdrager
- Hindre at skolen er en risiko for helsen
- Ha kontakt med enkeltelever i saker der elevenes helsetilstand hindrer læring eller fungering i skolesituasjonen
- Mobilitetskanal – følge opp fravær

Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe deg med?

Nettsøster sier:
- Fysiske plager (sykdom)
- Kosthold
- Spiseforstyrrelser (anoreksi, overvekt)
- Seksualitet, prevensjon, abort
- Kjønnsykdommer
- Forelskelse, kjærlighetssorg.
- Trøbbel hjemme, med venner, på skolen
- Depresjoner
- Sorg, kriser, ensomhet
- Rus
- Vold, overgrep, mobbing

Eller bare en å snakke med

Hvem har rett til skolehelsetjenesten?

Nettsøster sier:
Alle grunnskoler og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent etter privatskoleloven skal ha tilgang på skolehelsetjeneste.

Hva er forskjellen på skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom?

Nettsøster sier:
Helsestasjon for ungdom skal være et supplement og ingen erstatning for skolehelsetjenesten.

Hvilke rettigheter har jeg?

Nettsøster sier:
I følge opplæringsloven, kapittel 9a står det: ”Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.”
Virkningen på den enkelte legges til grunn.
Elever har klagerett og skoleeier kan straffes (bøter, fengsel).

Kan jeg snakke med helsesøster om ALT? Hvordan kan jeg være sikker?

Nettsøster sier:
Ja, det kan du. Helsesøster har faktisk taushetsplikt.

Er nikotin svært avhengighetsskapende?

Nettsøster sier:
Ja! Og forskning viser at unge mennesker blir lett avhengig av nikotin. Selv av-og-til-bruk av snus eller sigaretter kan skape avhengighet.

Får man dårligere helse om man røyker daglig?

Nettsøster sier:
Ja, studier av norske ungdommer viser at de som røyker daglig rapporter om dårligere helse enn dem som ikke røyker. De har også dårligere lungefunksjon og hyppigere symptomer som langvarig hoste og pipende pust enn dem som ikke røyker. Jenter rapporterer flere symptomer enn gutter.

Påvirker røyking idrettsprestasjonene?

Nettsøster sier:
Ja, røyking gir raskt problemer for ungdom som driver med idrett. Tobakksrøyken skader flimmerhårene i luftveiene, og gjør det lettere å få luftveisinfeksjoner. 5-10 % av hemoglobinet (fargestoffet i de røde blodcellene) hos en som røyker transporterer karbonmonoksid (kullos) i stedet for oksygen. Det gir lavere oksygenmetning i blodet og dermed dårligere kondisjon grunnet nedsatt oksygenopptak i muskulaturen.

Er passiv røyking farlig?

Nettsøster sier:
Ja, passiv røyking er skadelig. Å røyke passivt vil si at man puster inn luft som er forurenset av tobakksrøyk. Ved passiv røyking utsettes man for de samme stoffene som ved aktiv røyking, og man kan få i seg like mye av mange av de helseskadelige stoffene som om man hadde røykt flere sigaretter selv. Passiv røyking øker risikoen for de samme sykdommene som røyking gjør.

Kan røyking føre til hjerte- og karsykdommer?

Nettsøster sier:
Ja, hjerte- og karsykdommer oppstår når tilførselen av blod og oksygen til viktige organer som hjerte og hjerne blir nedsatt og forhindret. Det skjer når blodårene blir trangere på grunn av forkalkning og forsnevring. Røyking er av faktorene som øker risikoen for en slik utvikling. Hvert år dør drøyt 3000 av en hjerte- og karsykdom de har fått på grunn av røyking.

Kan man få kreft av å røyke?

Nettsøster sier:
Ja, personer som røyker har dobbelt så stor risiko for å dø av kreft. Er du storrøyker er faren fire ganger så stor. Nesten 90 % av de som får lungekreft røyker, og jo tidligere du begynner jo større er faren. En gutt som begynner å røyke når han er 15 år, har dobbelt så stor risiko for å utvikle lungekreft som en som begynner å røyke når han er mellom 20 og 24 år. Tobakksrøyk inneholder mer enn 50 kreftfremkallende stoffer. Lungekreft, munnhulekreft og strupekreft er kreftformer som ofte er forårsaket av røyking. Risikoen for å utvikle kreft blir mindre når man slutter å røyke. Røykeslutt har derimot ingen sikker effekt på en kreftsykdom som allerede er begynt.

Kan man få luftveissykdommer av å røyke?

Nettsøster sier:
Ja! Noen av de vanligste luftveissykdommene er KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom), astma og infeksjoner. Røykere kan også være plaget med hoste, økt slimproduksjon, forkjølelse og luftveisinfeksjoner som akutt bronkitt og lungebetennelse. Den som røyker daglig, må etter hvert venne seg til morgenhoste og slim. Tung pust ved fysisk aktivitet og dårligere prestasjoner på idrettsbanen er uunngåelig. Plager med luftveiene er ofte det første tegnet på at røyking skader kroppen. Tobakksrøyken skader flimmerhårene i luftveiene. Flimmerhårene skal fungere som et renovasjonssystem som sørger for at støv og skitt ikke blir liggende i lungene og i luftveiene. Ved røyking lammes flimmerhårene. På lengre sikt blir flimmerhårene helt ødelagt. Tobakksrøyken inneholder stoffer som bryter ned cellene nede i lungeblærene og ødelegger lungene.

Hva er KOLS?

Nettsøster sier:
KOLS (Kronisk Obstruktiv Lungesykdom) er en langvarig sykdom som gir tung pust, hoste og slimproduksjon. De som har KOLS, har varig nedsatt lungefunksjon. Det eneste som kan hindre en forverring, er røykeslutt. Over 90 prosent av de som har KOLS, røyker daglig eller har gjort det tidligere.

Risikerer man tidlig død om man røyker?

Nettsøster sier:
Ja, annenhver røyker dør for tidlig på grunn av tobakksbruk. Halvparten av disse mister over 20 år av livet sitt. Risikoen for å bli syk øker jo lenger du har røykt og jo mer du røyker. Kreftsykdommer, luftveissykdommer og hjerte- og karsykdommer er noe av det som rammer flest. Røykeslutt er gunstig uansett alder – men jo tidligere du slutter, jo større blir helsegevinstene. Røyketelefonen har tilbud om røykeslutt. Ring 800 400 85.

Hva inneholder tobakksprodukter?

Nettsøster sier:
Tobakksprodukter inneholder flere tusen kjemiske stoffer og mange av disse er kreftfremkallende. Når du røyker en sigarett får du blant annet i deg nikotin og karbonmonoksid og tjære. Det stoffet som gjør deg avhengig er nikotin. Denne avhengigheten oppstår svært raskt. Noen kan bli avhengige etter bare noen dager. For andre tar det lengre tid. Nikotin er like avhengighetsskapende som heroin og kokain. Karbonmonoksid binder seg til de røde blodlegemene og reduserer oksygentilførselen til cellene i kroppen. I tjære finnes det mange giftige og kreftfremkallende stoffer.

Er bruk av snus farlig?

Nettsøster sier:
Ja, alle røykfrie tobakksprodukter (som f.eks. snus) inneholder nikotin, et kraftig avhengighetsskapende stoff. De inneholder også tobakksspesifikke kreftfremkallende nitrosaminer. Røykfrie tobakksprodukter er kreftfremkallende for mennesker, og bukspyttkjertelen er blitt påvist som det mest utsatte organet. Alle røykfrie tobakksprodukter forårsaker lokale skader i munnhulen, og en høy risiko for utvikling av munnhulekreft er blitt vist for forskjellige røykfrie produkter.

Skader bruk av snus slimhinnen og tannkjøttet?

Nettsøster sier:
Ja, snus irriterer munnens slimhinne. Ved langvarig bruk kan tannkjøttet trekke seg tilbake der man legger inn prisen, og det kan oppstå en fordypning som kalles "snuslomme". Forandringer i slimhinnen kan være forstadier til munnhulekreft. Skader på slimhinnen kan forsvinne dersom man slutter å bruke snus. Tannkjøttet i området der du plasserer snusen kan trekke seg tilbake. Det gir deg ekstra lange tannhalser og ising i tennene. Når tannkjøttet trekker seg tilbake kan snusen også etse direkte på tennene. Det kan i verste fall føre til at tennene løsner.

Er snus avhengighetsskapende?

Nettsøster sier:
Ja, snus inneholder mer enn 2 500 kjemiske stoffer, deriblant nikotin og flere andre stoffer som kan være kreftfremkallende. Det er nikotinet i tobakksprodukter som er sterkt avhengighetsskapende. Nikotinet i snus og skrå tas opp i blodet via munnslimhinnen, og fraktes deretter med blodet rundt i kroppen. Snus gir en høyere konsentrasjon av nikotin i blodet enn røyking. Noe av grunnen er at man ofte har snus i munnen over lengre tid, og at størrelsen på prisen kan variere. En som bruker snus får derfor ofte i seg noe mer nikotin per dag enn en som røyker.

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Gjøre greie for uheldige virkninger av tobakk og fordeler ved å være tobakksfri.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Naturfag, kropp og helse
”Gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges.”

Naturfag, kropp og helse
”Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene.”

Elevrådsarbeid, medvirkning
”Gjøre rede for barn og unges plikter og rettigheter i samfunnet.”

Sammfunnsfag, samfunnskunnskap
”Gjere greie for grunnleggjande menneskerettar og drøfte verdien av at dei blir respekterte.”