Det har vært en gang

I vår del av verden er det i dag visse ting vi ikke tenker over, altså ting vi tar som en selvfølge. Men, hadde det ikke vært for andre menneskers kamp for - og enighet om - visse rettigheter, er det ikke sikkert du hadde sittet foran denne skjermen i dag og lest denne teksten. Du kunne like gjerne ha vært et helt annet sted.

 

I denne oppgaven fører vi deg gjennom noen viktige erklæringer og dokumenter mennesker har kommet til enighet om gjennom tidene. Flere av erklæringene har faktisk bidratt til at du er der du er i dag.

Tidløs - Den gylne regel

Bakgrunn:

Dette er en ide om gjensidighet som stort sett finnes i alle livssyn, religioner og til og med i store sivilisasjoner, selv før vår tidsregning. Gjensidigheten dreier seg om enigheten om at det du gjør mot andre vil andre gjøre mot deg. Prinsippet kommer i mange former, men alt i alt kan man si at det gjør mennesket bevisst sine egne handlinger, og at hvordan du velger å oppføre deg i din hverdag faktisk har konsekvenser for hvordan andre mennesker igjen oppfører seg i sine omgivelser. Altså, du burde oppføre deg mot andre slik du vil at andre skal oppføre seg mot deg.

Konsekvenser:

Vanskelig å si, men det kan tenkes at dette var begynnelsen for det siviliserte mennesket.

1215 - Magna Carta

Bakgrunn:

Kong Johan av England (1166-1216) hadde gjennom feilslåtte krigføringer, innblandinger og tilfeldig innkreving av skatter og avgifter skapt stor misnøye blant adelen og geistligheten (kirken).

Konsekvenser:

Dokumentet sees på som grunnlaget for Englands parlament og parlamentarismen i verden generelt (at flertallet er med og bestemmer), men også som begynnelsen på konstitusjonelt styre (styre basert på godkjenning fra andre mennesker). Den viktigste bestemmelsen er vel den om at ingen frie mennesker kan arresteres eller på annen måte straffes uten å bli dømt av sine likemenn i henhold til landets lover. Fra nå av ble det regler for skatteinnkreving.

1751 - Lappekodisillen

Bakgrunn:

Etter den store nordiske krig fra 1700-1721 ble det bestemt at nordgrensen mellom Norge og Sverige skulle reguleres. Enigheten om hvor grensen skulle gå (Grensetraktatet) ble til 30 år senere og inneholdt Lappekodisillen, som er et tillegg til traktaten.

Konsekvenser:

Er ansett for å være samenes Magna Carta, og garanterte for reindriftssamenes rett til å bruke gamle flytteruter på tvers av landegrensene, uansett statsborgerskap, samt at deres rett til å bruke land og vann skulle beskyttes.

1776 - Den amerikanske uavhengighetserklæringen

Bakgrunn:

I 1763 hadde britene klart å erobre de viktigste områdene i Nord-Amerika, men samtidig ble ikke de amerikanske kolonistene representert i det britiske Parlamentet der alle de viktigste avgjørelsene ble tatt. Kolonistene nektet å betale skatt, og strid om dette førte til uavhengighetskrigen. I løpet av krigens gang kom den amerikanske uavhengighetserklæringen i stand.

Konsekvenser:

Har hatt store konsekvenser for andre lands og menneskers kamp for selvbestemmelse. Den norske grunnloven er blant annet påvirket av denne erklæringen.

1789 - Den franske revolusjon

Bakgrunn:

Som et resultat av blant annet enorm krigsgjeld, folkets økende selvbevissthet rundt sine rettigheter og feilslåtte avlinger ble denne revolusjonen ført frem av en allianse mellom et voksende borgerskap/mellomklasse i samfunnet, undertrykte bønder og en ny, sterk samfunnsgruppe: lønnstagere i byene.

Konsekvenser:

Revolusjonen skapte ringvirkninger gjennom hele Europa, og omhandler idealer som demokratisk styring i et land, menneskerettigheter og det enkelte menneskets (din og min) sin unike verdi. Ingen er nemlig bedre enn andre!

1926 - Konvensjonen om slaveri

Bakgrunn:

De første nedtegnelsene om slaveri stammer helt tilbake til det 18. århundre før Kristus. Mellom det 15. og det 19. århundre etter Kristus ble opptil 20 millioner afrikanere ført om bord i skip som skulle over Atlanterhavet. Etter hvert passet ikke ideen om at noen mennesker skulle være slaver sammen med datidens moderne tanker om det enkelte menneskets rettigheter.

Konsekvenser:

Det første landet til å forby slaveri var Frankrike i 1794, og i 1926 vedtok Folkeforbundet (forløperen til FN) en felles holdning til slaveri. I dag er slaveri forbudt over hele verden, men det har dessverre ikke helt forsvunnet. På verdensbasis lever rundt regnet 12 millioner mennesker i en eller annen form for tvangsarbeid. Av disse er cirka 10 millioner kvinner, og rundt 5 millioner av disse igjen er under 18 år. Altså barn.

1948 - Verdenserklæringen om menneskerettighetene

Bakgrunn:

Opp gjennom tidene har tilsidesettelse av og forakt for menneskers individuelle rettigheter ført til barbariske handlinger. Som følge av en verden der menneskene har tale- og trosfrihet, samt retten til frihet fra frykt og nød, trengte man å bli enige om noen felles retningslinjer.

Konsekvenser:

Gjennom denne enigheten godkjenner man at alle mennesker er verdifulle og at alle medlemmer av menneskeslekten har like og umistelige rettigheter. Kanskje kan denne enigheten etter hvert endelig legge grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred til hele verden?

1953 - Konvensjonen om kvinners politiske rettigheter

Bakgrunn:

Opp gjennom hele historien har kvinner blitt diskriminert og ikke hatt samme rettigheter som menn. Kvinner fikk stemmerett senere enn menn, og har ikke hatt samme mulighet til skolegang, arbeid, lønn og eiendom.

Konsekvenser:

Jenter og kvinner har aldri hatt et bedre menneskerettighetsvern enn i dag. Både i Norge og internasjonalt har jenter og kvinners situasjon bedret seg på mange områder de siste årene. Flere jenter begynner og fullfører skolen, de har lønnet arbeid, stemmerett og deltar i det politiske liv mer enn noen gang før. Men ennå er det mange flere og harde kamper som gjenstår i verden!

1955 - Kardemommeloven

Bakgrunn:

Kardemomme by trengte en lov som skulle gjelde for dens innbyggere, derfor kom Thorbjørn Egner opp med et forslag.

Konsekvenser:

Fra og med denne dagen skulle ingen plage andre, de skulle være greie og snille, og så lenge de var det, kunne alle gjøre som de ville.

1989 - FNs barnekonvensjon

Bakgrunn:

Menneskerettighetene skal sikre at sårbare grupper får beskyttelse. En slik gruppe er barna, fordi barn er fullt og helt underlagt de voksnes behandling. Derfor kom man fram til en enighet om at barn hadde et behov for spesiell beskyttelse.

Konsekvenser:

Barn hadde fra nå av både sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i alle land som har godkjent konvensjonen.

1992 - ”Voice of the Children” – Barnas Charter til Rio-konferansen

Bakgrunn:

FNs konferanse om miljø og utvikling, ble holdt i Rio de Janeiro i Brasil i 1992. Hva vi gjør med miljøet vårt er spesielt viktig for barn, de skal jo leve med konsekvensene i fremtiden. Derfor ville man lytte til barnas meninger om miljøsikring og rettferdig utvikling av verden. Før konferansen ble avholdt hadde man ”Barnehøringer” i mange land verden rundt, og resultatet ble oppsummert i dokumentet ”Voice of the Children”.

Konsekvenser:

Det viktigste med dette dokumentet var å minne statsledere og politikere på at det er barnas fremtid på jorda som er viktigst, og at barn må bli hørt når det gjelder deres fremtid. Det spesielle med dokumentet er at innholdet er utformet av barn, ikke av voksne.

Klikk på denne lenken, så kan du høre en 13-åring fra organisasjonen ECO (Environmental Childrens Organization) holde tale på Rio-konferansen.

2004 - Røykeloven

Bakgrunn:

Norge så et behov for å skjerme ansatte og andre gjester ved skjenkesteder mot passiv røyking. Undersøkelser viste nemlig at kelnere, servitører og bartendere hadde en betydelig høyere risiko for å pådra seg lungekreft i forhold til andre yrkesgrupper.

Konsekvenser:

Røyking ble ikke tillatt i serveringssteder. Loven gjelder for steder som serverer mat eller drikke, og som samtidig er et arbeidslokale eller et lokale hvor allmennheten har adgang. På slike steder er det ikke tillatt å røyke. Loven åpner heller ikke for å opprette ubetjente røykerom for gjestene.

Verktøykassa / Ressurser

Lenke (åpnes i nytt vindu)

Barnekonvensjonen
FNs menneskerettigheter
Her kan du høre en 13-åring fra organisasjonen ECO (Environmental Childrens Organization) holde tale på Rio-konferansen.

 

Ordforklaringer

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Uttrykke hva som ligger i begrepet FRI, og hva det innebærer for deg og for fellesskapet.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

- RLE, filosofi og etikk:
”Reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt.”

- Samfunnsfag, samfunnskunnskap:
”Gjere greie for grunnleggjande menneskerettar og drøfte verdien av at dei blir respekterte.”

- Historie:
"Finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis.”